Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik of ‘mij’ staat wordt Praktijk Stella Klok bedoeld. De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Praktijk Stella Klok.

Praktijk Stella Klok
Wethouder Paarhuisstraat 23
7731 ER Ommen

Kamer van Koophandelnummer 78173914

Contact via: dierentolk@stellaklok.nl

 1.2 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie ik mijn diensten verleen. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan mij heeft verstrekt voor het leveren van mijn diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met mij zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor mijn dienstverlening.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan ik mijn diensten (mede) met behulp van door mij ingeschakelde derden leveren. Ik kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien ik meen dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van mijn dienstverlening noodzakelijk is.

 1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, behandelingen, producten verricht en/of geleverd door en overeenkomsten gesloten met mij.  Iedereen die een afspraak maakt, product of traject aanschaft gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Ik behoudt me het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Eventuele offertes zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan mij door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan mij is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoud ik mij het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door mij te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

 3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door mij, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door mij uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan mij, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door mij een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever of klant, zal ik de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Ik zal de door mij te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat  ik niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

De opdrachtgever moet naast het volgen van de programma’s, evenementen en trajecten voldoende tijd reserveren voor oefeningen, opdrachten en behandelingen en adviezen. Het succes van de overeengekomen diensten is grotendeels afhankelijk van de eigen inspanningen van de opdrachtgever. Als opdrachtgever ben je je er bewust van dat je bij sommige programma’s geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

Op mijn website staat voor per programma, consult, challenge, evenement, online programma of traject omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

6.1 De opdrachtgever en/of klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die ik nodig heb en/of die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om de opdracht/behandeling volgens afspraak uit te voeren.

 6.2 Indien door mij of door mij ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever/klant of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van mij.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Holistische en energetische behandeling en middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere (dier)geneeskunde. Het stellen van een diagnose is altijd voor bestemd aan een ( dieren)arts. Het staken van reguliere behandeling dient in overleg met de behandeld (dierenarts) te gebeuren en is op eigen verantwoording van de klant. Ik zal staken van reguliere behandeling nooit als voorwaarde stellen voor het verstrekken van mijn diensten en/of behandeling.

7.2 Ik ben nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het stoppen van reguliere (dier)geneeskunde, al dan niet in overleg met (dieren)arts, en/of de gevolgen van het niet verstrekken van de nodige informatie door de klant.

7.3 Ik wijs elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan mijn kant. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.

7.4 Indien ik op enigerlei wijze aansprakelijk ben is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop ik op grond van mijn verzekering aanspraak kan maken (met een maximum van 5x het totale factuurbedrag).

7.5 Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder bijvoorbeeld ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 Op mijn website en in mijn offertes staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door mij voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Mijn  honorarium en de door mij aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door mij steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van mij of de opdrachtgever kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan mij over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door mij worden opgeschort, dit zonder dat mij dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien ben ik in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan mij of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door mij te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan ben ik gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door mij plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden ben ik gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan mij toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Traject:
Bij volledig annuleren van het behandeltraject binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 25% van het totaalbedrag van het behandeltraject in rekening gebracht. Dit geldt niet voor verplaatsen van de afspraak.  

Lezingen en andere evenementen en (online) programma’s:
• Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag.
• Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag.
• Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel zelf een vervangende deelnemer regelen.
• Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de eventuele restitutie.
• Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde cursus ingehaald worden.

10.2 Bij het annuleren van het evenement door mijzelf vindt 100% restitutie van de reeds gedane betaling plaats.

 

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

 12.1 Modellen, technieken en lesmaterialen die door mij  zijn ontwikkeld en/of gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven mijn eigendom. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf door mijn schriftelijk verkregen toestemming. Op alle door mij ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1 Ik gehouden tot geheimhouding van alles wat mij omtrent mijn opdrachtgever is bekend geworden. Ik houd mij aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. (zie ook de aparte Privacyverklaring op de website).

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

14.1. Ik behoud mij het recht voor om deelnemers van een lezing, cursus, progamma, traject, challenge,  workshop, besloten groep op social media of ander evenement, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het evenement verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan mij.

14.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

14.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.